Wygraj taneczną wyprawę po Kubie!

17.10.2019 Redakcja

Weź udział w konkursie i wygraj taneczną wyprawę po Kubie. Spełnij swoje podróżnicze marzenie razem z GoTravel!

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Wystarczy wysłać nam odpowiedzi na dwa poniższe pytania:

1. Jakie jest Twoje największe podróżnicze marzenie?

2. Dlaczego chcesz dotrzeć właśnie tam?

Nagroda główna:

Taneczna wyprawa po Kubie 23 stycznia - 6 lutego 2020

Nagrody dodatkowe:

5 voucherów zniżkowych na wyjazdy GoTravel do Ameryki Łacińskiej o wartości 500 zł każdy, do zrealizowania do 31 grudnia 2020

Konkurs odbywa się na naszym fanpage'u na Facebooku: www.facebook.com/GotravelBeataRadecka/

Konkurs trwa od 18.10.2019 od 14:00 do 24.11.2019 do 14:00.

Ogłoszenie wyników 25.11.2019 o 14:00

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

  § 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu zwanego dalej "konkursem" oraz fundatorem nagród jest GoTravel Beata Radecka, NIP 524181682, ul. Gąbińska, nr 18, lok. 19, 01-703 Warszawa.

2.    Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu serwisu GoTravel Beata Radecka, a także na stronie www.gotravel.pl, zwanym “stroną organizatora” i podczas wydarzeń (na targach i innych wydarzeniach okolicznościowych), zwanym wydarzeniem, prowadzonego przez organizatora, dostępnego pod adresem URL www.facebook.com/GotravelBeataRadecka/, dalej zwanym "profilem organizatora", na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie profilu organizatora.

5. Następującym pojęciom używanym w regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy nadawać znaczenie określone poniżej:

a. Konkurs - konkurs organizowany za pośrednictwem profilu organizatora, adresowany do użytkowników portalu Facebook, stronie www organizatora i podczas wydarzeń, polegający na opublikowaniu komentarza do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe;

b. Ogłoszenie o konkursie - publikowane na profilu organizatora, stronie www organizatora i podczas wydarzeń, zaproszenie do udziału w konkursie;

c. Data konkursu - określenie ram czasowych konkursu, w których uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie; za datę rozpoczęcia konkursu uważa się 18 października 2019 r. godz. 14:00

d. Rozpoczęcie konkursu - określona w ogłoszeniu godzina oraz dzień od kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe;

e. Nagroda główna: Taneczna wyprawa po Kubie 23 stycznia - 6 lutego 2020, wartość 5000 zł;

Nagroda dodatkowa: 5 voucherów zniżkowych na wyjazdy GoTravel do Ameryki Łacińskiej do 31 grudnia 2020 o wartości 500 zł każdy;

f.  Zwycięzca - uczestnik, który spełni warunek: odpowiedzieć w komentarzu odpowiedź na pytania: Jakie jest Twoje największe podróżnicze marzenie? Dlaczego chcesz dotrzeć właśnie tam?

6.    Dzień zamknięcia konkursu - dzień oraz godzina, do kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe, za dzień zamknięcia konkursu uważa się 25 listopada 2019 r. godz. 14:00;

  § 2. Uczestnictwo w konkursie.

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie, nie mogą brać udziału w konkursie.

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami konkursu mogą być użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com, a także osoby które wyślą odpowiedź za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: www.gotravel.pl , lub udzielą odpowiedzi w formie odręcznej notatki (np. na targach i innych wydarzeniach okolicznościowych).

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

  § 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie.

1. Aby wziąć udział w konkursie należy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie, tj. w dacie konkursu i nie wcześniej niż w chwili Rozpoczęcia konkursu opublikować na profilu organizatora komentarz do ogłoszenia stanowiący odpowiedź na zadanie konkursowe: uczestnik, który spełni warunek i odpowie w komentarzu do ww. wpisu na dwa pytania: Jakie jest Twoje największe podróżnicze marzenie? Dlaczego chcesz dotrzeć właśnie tam?

2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w którym komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu. Za moment wysłania formularza kontaktowego, uważa się moment wysłania wiadomości przez serwis www. Za moment przekazania odręcznej notatki uważa się moment złożenia go na ręce organizatora.

3. Poprzez opublikowanie komentarza, wysłanie formularza kontaktowego i przekazania odręcznej notki odpowiadającego na pytania w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach profilu organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z konkursem.

  § 4. Zasady wyłaniania zwycięzcy.

1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie.

2. Zwycięzcami konkursu będzie 6 wybranych osób, które spełniły warunki określone w § 3 ust. 1 regulaminu.

3. Organizator w terminie 25.11.2019 do godziny 14:00 opublikuje wpis na profilu organizatora i na stronie www, zawierający wskazanie uczestnika konkursu, któremu został przyznany status zwycięzcy oraz prośbę o przesłanie przez zwycięzcę do organizatora za pośrednictwem profilu organizatora lub strony organizatora wiadomości potwierdzającej chęć otrzymania nagrody. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi chęci otrzymania nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 24 godzin od opublikowania komentarza na profilu organizatora, zawierającego wskazanie zwycięzcy, nie nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody.

  § 5. Nagroda.

1.    Nagrodą główną w konkursie jest taneczna wyprawa po Kubie 23 stycznia - 6 lutego 2020, wartość 5000 zł; Nagrody dodatkowe to 5 voucherów zniżkowych na wyjazdy GoTravel do Ameryki Łacińskiej o wartości 500 zł każdy, do zrealizowania do 31 grudnia 2020.

2.    Nagroda konkursowa zostanie wysłana zwycięzcy na adres jego wskazany przez uczestnika email.

3.    Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.    Jeżeli zwycięzca konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w terminie określonym w Regulaminie Konkursu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.

    Nagroda główna:

Zawiera:

a. zakwaterowanie w casas particulares (kubańskich kwaterach prywatnych), pokoje 2 – 3 osobowe, jest możliwość zakwaterowania w pokoju 1 osobowym za dopłatą 290 euro,

b. śniadania,

c. transport, transfery i przejazdy,
d. poznawanie Kuby, zwiedzanie wymienionych miejsc,

e. przejazd kabrioletami po Hawanie,

f. opiekę doświadczonego polskiego pilota na Kubie, który był już tam wiele razy i pomoże poznać zakamarki wyspy,

g. ubezpieczenie (KL 50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 1000 PLN)

h. obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/osoba

  Nie zawiera:

a.   przelotów (bilety z Warszawy do Hawany i z powrotem kosztują zazwyczaj między 2800 a 3900 zł. Wszystkim chętnym kupujemy bilety, ale można też kupić samodzielnie. Można dolecieć z innego miasta czy kraju),

b.   opłaty za tarjeta de turista, czyli promesę wizową 25 euro,

c.   opłaty za lekcje tańca 

d.   napiwków,

e.   pozostałych posiłków 

f.      wstępu na imprezy 

g.   przejazdów na imprezy i powrotów z nich,

h.   wycieczek fakultatywnych.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych.

1.    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest GoTravel Beata Radecka, NIP 524181682, ul. Gąbińska, nr 18, lok. 19, 01-703 Warszawa.

2.    Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

3.    Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego konkursu, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

5.    Dane osobowe uczestników konkursu nie będą profilowane.

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

10. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób określony powyżej.

  § 8. Facebook.

Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników konkursu w związku z konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem konkursu za pośrednictwem profilu organizatora.

 

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1025 ze zm.).

2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu organizatora.